Artikel 1. Partijen

IPro Training NL

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen IPro Training NL met KvK Nummer 27.18.78.45 uit Den Haag hierna te noemen ´Opdrachtnemer´ en de ´Opdrachtgever´ de organisatie die een training afneemt bij IPro Training NL.

Derden

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer (in het kader van een trainingsopdracht) ingeschakelde derden Opdrachtnemer/ trainers. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de Opdrachtnemer en haar directie.

Andere voorwaarden

Eventuele andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden worden niet geaccepteerd. Bepaalde bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard. Dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Nieuwe bepalingen

Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om zo nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen vast te stellen. Mocht er onduidelijkheid bestaan over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Er kunnen zich onvorziene omstandigheden voordoen. In dat geval kijken partijen naar die kwestie in de geest van deze algemene voorwaarden.

Naleving

Op het moment dat Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Of dat Opdrachtnemer op welke manier dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offerte

Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

Er kunnen vergissingen of verschrijvinen staan in de offertes of aanbiedingen van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever maakt hier melding van bij de Opdrachtnemer. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Andere heffingen van overheidswege en eventuele extra kosten zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten worden expliciet apart aangegeven in de offerte.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. Tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Overeenkomst

Duur

1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever geldt voor bepaalde tijd. Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Het kan voorkomen dat er op locatie bij de klant voor de Opdrachtnemer extra werk is. Dan draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Termijnen

5. Er kunnen bepaalde termijnen afgesproken zijn voor het verzorgen an trainingen. Dit is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever biedt de Opdachtnemer een redelijke termijn om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. De Opdrachnemer kan een een fase opschorten als er fasen aan de orde zijn. Totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Gegevens

8. De Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor alle relevante gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De Opdrachtnemer verstrekt tijdig de benodigde gegevens aan de Opdrachtnemer. Zo niet dan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Er kan sprake zijn van vertraging die extra kosten meebrengen. Deze kosten woren tegen de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. Schade die is ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

Uitvoering

9. Wijziging van de overeenkomst tijdens de samenwerkring is mogelijk. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst. Dit kan dan in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Dit kan impact hebben op de oorspronkelijk overeengekomen bedragen. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Wijziging van de oorspronkelijk opgegeven termijn is ook mogelijk. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Wijzigen

10. Wijziging van de overeenkomst in overleg is mogelijk. De Opdrachtnemer legt dan aan de Opdrachtgever de wijzigingen aan de bevoegde persoon voor. De Opdrachtgever dient vervolgens schrijftelijk akkoord te gaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van wat waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan

Prijsverhoging

13. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vaste trainingsprijs overereenkomen dan is het de Opdrachtnemer nog steeds altijd wettelijk toegestaan om deze verhoging door te voeren. Zonder dat de Opdrachtgever in dat geval het wettelijk is toegestaan om die reden te ontbinden. De verhoging van de trainingsprijs kan het gevolg zijn van gewijzigde wet- of regelgeving of stijging van een andere prijscomponent die bij aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren. De onderstaande 3 punten rechtvaardigen een prijsverhoging.

15. Als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;

16. Als de uitvoering van de training langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

17. Als de uitvoering van de training langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Problemen

Opschorten

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden op het moment dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Dit is ook van toepassing als Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Of in het geval dat de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Ook in het geval van vertraging van de kant van de Opdrachtgever kan van de Opdrachtnemer niet langer worden verwacht dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Ook is de Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke zo ernstig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Of in het geval er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.

Ontbinden

3. Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn dan onmiddellijk opeisbaar. Op het moment dat Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakomen ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden. Dit zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Dit terwijl de Opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Opzeggen

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. De Opdrachtgever kan een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleren. De reeds gemaakte uren worden tegen een vergoeding van 100 euro per uur integraal aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt. De schade die hieruit voortvloeit komt dan ook niet voor zijn rekening.

2. Onder overmacht wordt het volgen in deze algemene voorwaarden verstaan. Wat de in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen. Waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen. Dit indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, ·intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 jaar dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Als de opdrachtnemer verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen dan zal hier apart naar gekeken worden. Er zal hier dan een zelfstandige waarde aan toegkend worden. Dan is de Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen deel separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen de factuurdatum. Op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 7. Incassokosten

4. De Opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Op dit moment is de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. De trainingen blijven eigendom van IPro Training NL totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen voort komende uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag niet als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich naar de Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al wat dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om de eigendommen van Opdrachtnemer terug te nemen.

Artikel 9. Garanties

1. De door Opdrachtnemer te leveren trainingen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na het verzorgen van de training.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de training.

Artikel 10. Onderzoek

4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de training overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 11. In gebreke stellen

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de dienstverlening en wat waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat de training gebrekkig is en er tijdig is gereclameerd dan zal Opdrachtnemer binnen redelijke termijn schriftelijk reageren.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Termijn

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor het verzorgen van een nieuwe training inclusief bijkomende kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren naar de Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden van 1 jaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. Dit voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden vallen hier ook onder. Dit voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijk zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade. Voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en direct alles te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan tot het nemen van maatregelen. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever

Artikel 15. Intellectueel eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, Dit voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16. Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien realisatie van de opdracht in het buitenland plaats vindt. Of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar een woonplaats heeft. Toepassing van het Weens Koopverdrag sluiten we hierbij uit.

2. In het geval biede partijen er niet samen uitkomen dan wordt het NRTO ingeschakeld.

3. Partijen zullen pas een beroep op het NRTO doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 17. Kamer van Koophandel

Deze algemene voorwaarden zijn afgegeven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van deze algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer. De Nederlandse tekst van de Algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.